Program architektura pro komunální politiku

V souvislosti s konáním podzimních voleb Česká komora architektů (ČKA) upozorňuje na nedostatečné reflektování tématu architektury a péče o kulturní prostředí ve volebních programech většiny stran i politiků. Pokusili jsme se zjistit, zda to platí i pro Vysoké Mýto.

ČKA vydala dokument nazvaný Program architektura pro komunální politiku. Náš spolek se ztotožňuje s tvrzením, že „důsledná péče o naše bezprostřední prostředí se přímo odráží na kvalitě našich životů, a proto by jí měla být přikládána nemalá váha“ a jsme přesvědčeni, že témata uvedená v dokumentu jsou pro další osud města klíčová.
Proto jsme oslovili lídry zdejších politických uskupení se žádostí o vyjádření k Programu. Obdrželi jsme pouhé 4 odpovědi, které si můžete přečíst níže. Jejich autorům děkujeme.

Body Programu architektury pro komunální politiku:
1.    Strategický plán jako společná dohoda obce
2.   Srozumitelnou a jasnou podobu územního plánu
3.   Zodpovědnou správu městského majetku
4.   Zaměření na konkrétní projekty či problematiku (např. zelená páteř, prostředí řeky, nevyžívané areály/budovy, krajina v okolí města apod.)
5.   Využívání dotací pro kvalitní kulturní prostředí
6.   Cílenou podporu výtvarné intervence a regulace reklamy
7.   Výběr zpracovatelů na základě kvality
8.   Znovuzavedení funkce městského architekta
9.   Zapojení občanů
10. Vzdělávání veřejnosti

KSČM:
V obecné rovině se ztotožňuji s předloženým tvrzením. Pro mne je ale rozhodující řešení konkrétních problémů, na což jsem každopádně připraven.

Nestraníci:
Ohledně „Programu architektury pro komunální politiku“ mohu říct, že je pro naše volební uskupení Nestraníci přijatelný a obecně uvádí zásady, se kterými se ztotožňujeme. Jeho širší přijetí a případná praktická realizace bude asi záviset na výsledku komunálních voleb konaných o nadcházejícím víkendu…

ANO:
Velice nás těší, že k podobným myšlenkám jsme dospěli už při tvorbě našeho volebního programu.
Jsme si vědomi toho, že pro jejich prosazení bude třeba vyvinout mnoho úsilí. Bude to dlouhodobá mravenčí práce, bez které se však žádná obec v 21. století neobejde.
Zda se podaří alespoň některé z těchto vizí uskutečnit, bude záležet z velké míry také na povolebním složení zastupitelstva.
Níže uvádíme naše komentáře k jednotlivým tezím. U většiny z nich jsme mohli citovat přímo text našeho volebního programu (v uvozovkách).

1. Strategický plán jako společná dohoda obce
„Zasadíme se o vytvoření smysluplné dlouhodobé strategie rozvoje města a okolí s jasnou a všem srozumitelnou vizí, tato strategie bude připravena s širokou účastí veřejnosti a to tak, aby její používání přesahovalo délku volebního období.“

2. Srozumitelnou a jasnou podobu územního plánu
„Budeme usilovat o přípravu nového územního plánu tak, aby v budoucnu vznikl všem srozumitelný dokument, který stanoví jasné zásady pro dlouhodobě udržitelné kvalitní využití obcí i krajiny, bude přiměřeně chránit jejich dnešní kvality a zároveň bude podporovat život i podnikání obyvatel do budoucna; to vše bez častých změn územního plánu.“

3. Zodpovědnou správu městského majetku
„Budeme důsledně prosazovat opravy chodníků a městského mobiliáře a zlepšení kvality péče o městskou zeleň, a to na základě dlouhodobého plánu údržby.“
„Zrevidujeme využití nemovitého majetku ve vlastnictví města, především u prázdných budov budeme prosazovat vypracování odpovídajících podkladů pro další rozhodování o jejich efektivním využití.“

4. Zaměření na konkrétní projekty či problematiku (např. zelená páteř, prostředí řeky, nevyžívané areály/budovy, krajina v okolí města apod.)
„Budeme prosazovat vypracování tzv. generelu veřejných prostranství, který zhodnotí kvalitu ulic náměstí, parků a dětských hřišť na celém území města; po projednání s veřejností navrhne úpravy všech jejich částí (chodníky, cyklostezky, vozovky, městský mobiliář, veřejné osvětlení, zeleň, herní prvky), tyto úpravy budou dlouhodobě postupně realizovány.“
Některá další témata se sama nabízejí (prstenec parků okolo starého města, areály bývalých kasáren, prostředí sídlišť, rekreační území směrem na Vinice). Na základě širší debaty je třeba nejdřív dohodnout priority a způsob přípravy i realizace.

5. Využívání dotací pro kvalitní kulturní prostředí
„Investiční akce budeme připravovat podle veřejně projednaného dlouhodobého plánu města, a to v dostatečném předstihu tak, abychom smysluplně získávali prostředky z fondů EU, státního rozpočtu, aj.“

6. Cílenou podporu výtvarné intervence a regulace reklamy
Viz komentář k bodu 4. a generel veřejných prostranství.

7. Výběr zpracovatelů na základě kvality
„Zasadíme se za společensky odpovědné zadávání veřejných zakázek na základě kvalitně zpracovaných projektů, dodavatele budeme v souladu s legislativou vybírat nejen podle nejnižší ceny, ale podle celkové výhodnosti nabídky (kvality), vlivu na společnost, místní ekonomiku a transparentnosti dodavatelů, v odůvodněných případech budeme využívat tzv. soutěže o návrh.“

8. Znovuzavedení funkce městského architekta
Vysoké Mýto městského architekta má. Bohužel dnes jeho vyjádření nemají pro vedení města jakoukoliv váhu. Na základě strategického plánu bude třeba vyřešit zařazení městského architekta v organizační struktuře úřadu, náplň jeho práce a jeho pravomoce. Komise výběrového řízení na obsazení této funkce musí být tvořena také nezávislými odborníky.

9. Zapojení občanů
„Zapojení veřejnosti – občané budou aktivně vyzýváni, aby vyjádřili své názory a připomínky, které budou důležitým podkladem pro rozhodování a přípravu projektů.“

10. Vzdělávání veřejnosti
Dobrým znamením je už to, že jsme byli požádáni občanským spolkem o tento komentář. To naznačuje změny k lepšímu i v této oblasti. Téma vzdělávání veřejnosti (a zastupitelů) by opět mělo být součástí strategie celého města.

TOP 09:
Hned první bod programu TOP 09 „Rozvoj města a přidružených obcí“ s většinou z deseti bodů materiálu ČKA, pojmenovaném Architektura pro komunální politiku, velmi koresponduje. Velkou zajímavostí pro občany Vysokého Mýta je osoba autora textu architekta Petra Leška. Je totiž jednatelem společnosti PROJEKTIL ARCHITEKTI s.r.o., která je úzce spojená s nedávno otevřeným Muzeem českého karosářství.
Autor tohoto textu se s architektem Leškem nezná, leč „podezírá“ jej, že minimálně drobná inspirace Vysokým Mýtem impulsem k sepsání programu Architektura pro komunální politiku musela být…

K jednotlivým tématům:
Ad 1.  Strategický plán je totiž u nás zpracováván. Leč tak nějak zdlouhavě. O zapojení veřejnosti lze mluvit teoreticky, těžko však prakticky (v jiných městech je zapojována veřejnost masivní kampaní).
Ad 2.  S Územním plánem je zacházeno jak s kusem hadru (letiště).
Ad 3.  Zodpovědnou správu městského majetku si představuji jinak, než jako rozdávání pozemků. A to byť by se jednalo o bohulibou, nikoli komerční záležitost (letiště).
Ad 4.  Část „zelené páteře“ jsme vyasfaltovali a chystáme se betonovat (botanická zahrada).
Ad 5.  Dotací se současné vedení radnice štítí. Rozdíl v jejich čerpání je za poslední dvě volební období ve stovkách milionů korun.
Ad 6.  Výtvarně občas intervenujeme, leč nakreslíme sgrafita na vlhkou fasádu.
Ad 7.  Výběru zpracovatelů na základě kvality se snažíme věřit.
Ad 8.  Městský architekt stráví v Mýtě polovinu času co před lety. Na jeho názor se raději neptáme.
Ad 9.  O zapojení občanů si můžeme nechat jen zdát. Autor nedávné petice požadující právě toto, i někteří její respondenti, byli a jsou systematicky očerňováni.
Ad 10.  Vzdělávání veřejnosti by mělo následovat hned po vzdělání volených zástupců.

Comments

comments

Napsat komentář